Samenwerking

Samenwerking

Wij werken continue samen met verschillende partners op Bonaire, in Nederland en elders. Belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein:

  • Subsidieaanvraag samenwerkende scholen Taalbeleidskaders PO en VO Bonaire, deze subsidie is toegekend en de samenwerkende scholen hebben stappen ondernomen voor de realisatie.
  • Op weg naar UNI·VERSO (integraal kind centrum): samenwerking met Stichting Kuido Profeshonal pa Mucha. Gezien onze collectieve ambitie met betrekking tot het vormen van een IKC is een gezamenlijke IKC-coördinator benoemd, die belast is met de dagelijkse gang van zaken en advisering aan de leiding.
  • Werkgroep sportleerkrachten en sportleiders
  • Deelname samenwerkingsverband Bonaire, zitting in het algemeen bestuur van Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire
  • Reguliere bijeenkomsten bestuurders PO en VO

Stichting OOB is sinds 18 januari 2016 ook lid van de PO-raad. Er is periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire in het kader van de huisvesting, toegangswegen schoolgebouwen, ontwikkeling integraal kind centrum, 4-jarigen beleid, begroting, jaarrekening, en COVID handhaving. Contact- en overlegmomenten zijn er ook met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Verder werken wij de samen met de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht en andere ketenpartners.