GMR

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en financiën. De GMR vertegenwoordigt hierbij ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit doet de GMR door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (SOOB). Wij denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (leerlingen, ouders en personeel) voorop. De GMR heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor alle leerlingen.

De GMR werkt volgens de in het medezeggenschapsreglement beschreven regels. Daarin zijn onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de GMR en de rolverdeling beschreven. De GMR is altijd samengesteld uit een evental leden. Evenveel personeelsleden als ouders. Uitgangspunt is dat een lid voor een periode van 2 jaar zitting neemt in de GMR. Na een periode van 2 jaar heeft het lid de mogelijkheid om zich direct herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode. Voor het schooljaar 2018-2019 is de samenstelling als volgt:

De medezeggenschapsraad heeft onder meer de volgende taken:

  • Het deskundig en kritisch volgen en beoordelen van de beleidsstukken, die door de schooldirecteur ter instemming of ter informatie worden voorgelegd aan de GMR.
  • Het ontplooien van initiatieven, waar we dat nodig achten, om de missie van de GMR uit te dragen.
  • Bespreken van plannen die voor besluitvorming in de GGMR aan de orde komen, die betrekking hebben op schoolniveau.
  • Informatierecht

Werkwijze:

De GMR vergadert minimaal 1 keer per maand. De vergaderingen beginnen om 17.00 uur en worden geleid door de voorzitter. Tijdens de vergadering worden notulen opgemaakt. De agenda voor de vergaderingen wordt opgesteld door de secretaris. Het werk- en jaarplan zijn een leidraad voor de agenda.

De GMR bestaat uit de volgende leden

Areina Martina

voorzitter/ouder RdS


Jeanne Goeloe

Secretaris /Lkr STB


Lubianka Engelhart

Ouder van RdS


Susiane Lourens

Lkr van RdS


Carmelita Haynes

Office manager RdS


Suyendra Presentashon

Ouder van RdS

U kunt de GMR bereiken op gmr@stichtingoob.com