Organisatiestructuur

Onze organisatie

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht. De stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur die het College van Bestuur vormt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid.

Raad van toezicht

De RvT heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het beleid van de algemeen directeur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De RvT adviseert (gevraagd en ongevraagd) de algemeen directeur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor de algemeen directeur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie.

De RvT bestaat uit vijf personen. Binnen de RvT zijn alle relevante kennisvelden, deskundigheden en externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid van de RvT is een generalist die een specialisme meebrengt.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

  • Voorzitter: Dhr. J.H. (Jurrian) Burgers
  • Secretaris: Mw. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
  • Penningmeester: Mw. G.S. (Genara) Timp-Silberie
  • Lid: Mw. D.M.L. (Désiré) Eliza – Manuel
  • Lid: Mw. G.J. (Charlotte) Verpaalen

U kunt de RVT bereiken op rvt@stichtingoob.com

Algemeen Directeur

De algemeen directeur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan de RvT. De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur, met een beperkte algemene en secretariële ondersteuning van de officemanagers van beide scholen. De directeuren van de scholen bieden advisering en ondersteuning op de beleidsterreinen. De algemeen directeur en de directeuren van de scholen zijn in het Centrale Directie Overleg gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor de leerkrachten en ondersteuners de gewenste resultaten kunnen bereiken. De algemeen directeur bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de directeuren.

Algemeen directeur / bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is:

dhr. Hajo Renkema
00599-7864564
h.renkema@stichtingoob.com