Scholen

Schoolvakanties

Studiedagen

 • 2 december 2022
 • 16 december 2022
 • 17 februari 2023
 • 26 mei 2023
 • 30 mei 2023
 • 7 juli 2023

* Deze feestdagen vallen in het weekend

De laatste schooldag vóór de grote vakantie 2023 valt op vrijdag 7 juli 2023

De eerste schooldag na de grote vakantie 2023 valt op maandag 21 augustus 2023

De laatste werkdag voor de grote vakantie 2023 (voor OOP) valt op vrijdag 14 juli 2023

De eerste werkdag na de grote vakantie 2023 valt op maandag 14 augustus 2023

 

Praktische Zaken

Schooltijden

De school start dagelijks om 7.30 uur en eindigt om 12.30 uur. De klassen gaan om 7.15 uur open. De kinderen dienen direct naar hun klas te gaan als zij op school aankomen.

Wij verzoeken ouders, die hun kind naar school brengen, vriendelijk op tijd te komen zodat vóór schooltijd afscheid genomen kan worden en wij op tijd kunnen starten met de lessen.

Voor en na schooltijd is er surveillance buiten op het speelterrein (vanaf 7.00 uur in de

ochtend en ‘s middags tot 13.00 uur). Wij verzoeken u om uw kind uiterlijk om 13.00 uur op te halen.

Vakantierooster en studiedagen

Klik hier voor een overzicht van de vakantierooster en studiedagen

Het team

Op onze school werkt een team van mensen die zich inzetten voor het onderwijs aan onze kinderen. Ieder vanuit zijn of haar taak of functie. We hebben groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teacher, intern begeleider, sportleiders, interieurverzorgers, administratief personeel en een directeur. Verder zorgen wij voor extra ondersteuning waar nodig. Om zich te blijven ontwikkelen worden jaarlijks een aantal studiedagen georganiseerd, waar het personeel zich kan bijscholen op diverse onderwerpen.

Leerlinggegevens

Van ieder kind wordt bij inschrijving een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en toets- en rapportgegevens bewaard.
Wettelijk zijn wij verplicht van alle kinderen een groot aantal gegevens te verzamelen en een aantal jaren te bewaren.
Ouders kunnen, na afspraak met de intern begeleider, het dossier van hun kind inzien. De Intern begeleider kan dan één en ander verduidelijken.

Informatieavond/Oudergesprekken

Minimaal tweemaal per jaar worden de ouders door de klassenleerkracht uitgenodigd om te praten over de leervorderingen van hun kind.

Bij de zorggesprekken worden de ouders of voogden uitgenodigd. Mochten deze niet kunnen dan kunnen zij iemand anders op het gesprek laten komen. Maar deze dient een schriftelijke machtiging ondertekent door de ouders/voogden bij zich te hebben.

Eenmaal per schooljaar wordt een infoavond gegeven over het onderwijs in de betreffende groep. Hier wordt natuurlijk niet gesproken over individuele kinderen, maar wordt de algemene gang van zaken in een groep toegelicht.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Het onderwijs is gratis, u hoeft als ouder geen schoolgeld te betalen. Wel vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om een bedrag van max. $30,- p.j.. U kunt het bedrag contant afrekenen op school (in één of meerdere termijnen) of u kunt deze overmaken op MCB rekeningnummer 407.040.02 t.n.v. Kolegio Rayo di Solo of op op MCB rekeningnummer 407.041.00 t.n.v. Kolegio Strea Briante, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep.

Wij zullen dit geld gebruiken voor activiteiten voor de leerlingen zoals: het aanschaffen van sporttenues voor de schoolsporten, het wassen van deze, het kopen van iets lekkers bij projectactiviteiten, etc.

Wij hopen dat u zich gemotiveerd voelt om deze bijdrage te leveren.

Schooluniform

De leerlingen komen naar school in het door de school voorgeschreven shirt Hieronder kan een normale donkerblauwe jeans (geen gaten) worden gedragen. Op de dagen dat de leerlingen gym hebben is er een verplichte gym uniform. Het bedrijf voor aanschaf van de shirts en gym kleding is: Mister & Miss Exclusive Bonaire.

Op de dagen dat de leerling kookles heeft moet de leerling een lange spijkerbroek (jeans) met dichte schoenen aantrekken, di tin verband met de hygiëne in de keuken. Ook wordt de verwacht dat de leerling kort geknipte en schone nagels heeft.

Inschrijven

Kolegio Rayo Di Solo

Als uw kind voor het eerst naar school moet, kunt u uw kind centraal inschrijven bij de samenwerkende schoolbesturen (https://aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com/), zodra het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Om uw kind in te schrijven heeft u het volgende nodig:

 • Een geldige legitimatie zoals een sedula of paspoort;
 • Een trouw of familieboek;
 • 2 recente pasfoto’s van uw kind(eren);
 • Inenting documenten;
 • Onderwijskundig rapport (indien uw kind(eren) al een andere school (kinderopvang) heeft bezocht).

Woont uw kind (nog) niet op Bonaire, dan bent u ook verplicht om aan bovenstaande eisen te voldoen. Heeft u één van bovenstaande gegevens niet bij de inschrijving, dan vindt er geen inschrijving plaats.

Als uw kind al schoolgaande is (4 jaar en ouder) kunt u contact opnemen met de school. Voor de inschrijving heeft u ook bovenstaande bescheiden nodig. Aanvullend moet u ook een bewijs van uitschrijving van de vorige school overleggen.

Kolegio Strea Briante

Inschrijving bij Kolegio Strea Briante kan alleen na doorverwijzing van de school en op advies van het EOZ. Na onderzoek van EOZ kan blijken dat een kind moeite heeft met leren en daardoor gebaat is bij meer gepersonaliseerd onderwijs in kleinere groepen. Afhankelijk van de behoefte kan het kind doorverwezen worden naar Kolegio Strea Briante.

Om in te schrijven dienen de volgende bescheiden overlegt te worden:

 • Een geldige legitimatie zoals een sedula of paspoort;
 • Een trouw of familieboek;
 • 2 recente pasfoto’s van uw kind(eren);
 • Inenting documenten;
 • Onderwijskundig rapport (indien uw kind(eren) al een andere school (kinderopvang) heeft bezocht).
 • Uitschrijfbewijs vorige school
 • Rapport EOZ

Leerplicht

De wet leerplichtwet BES bepaalt dat een kind verplicht regelmatig naar school moet gaan. De regels in deze wet zijn geldig voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar en is sinds 1 januari 2011 van kracht.

In de wet staan alle verplichtingen en regels omtrent de verplichtingen van ouders/voogd zoals:

 • Het inschrijven van kinderen op een school
 • Ervoor zorgen dat kinderen elke dag naar school gaan

In de Leerplichtwet BES staat ook dat de directeur scherp moet toezien op het naleven van de wet en van elk verlof schriftelijk verslag moet kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar.

Vanaf 4 jaar is uw kind volledig leerplichtig. Volledige leerplicht houdt in, dat uw kind alleen vakantie heeft op de officiële vrije dagen van het vakantierooster en/of verlof heeft indien dit door de schoolleiding is verleend.

Speciaal verlof (Vakantieverlof)

Een verzoek om vakantieverlof buiten de reguliere vakanties dient minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof wordt alleen verleend indien, wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er dient altijd een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is

Dit vakantieverlof mag:

 • één maal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan 10 dagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit vakantieverlof mag niet!:

 • als er sprake is van een tweede vakantie (men is tijdens een van de andere schoolvakanties in de gelegenheid op vakantie te gaan);
 • om één of meer dagen eerder met vakantie te gaan, of later terug te komen.

Verlof in verband met gewichtige omstandigheden

Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur te worden voorgelegd.

Gewichtige omstandigheden kunnen zijn:

 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad.
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten
 • bij ambtsjubileum en huwelijksjubileum van ouders of grootouders
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Klachtenregeling

Hoewel alle scholen streven naar goede contacten met alle ouders, kan het voorkomen dat u als ouder ernstig van mening verschilt met de leerkracht van uw kind of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar u met uw klacht terecht kunt.

Te volgen procedure bij klachten:

U gaat naar de leerkracht van uw kind en probeert met de leerkracht de kwestie uit te spreken en tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, of bij klachten over de schoolleiding, kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van de school. We proberen dan tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan het bestuur. Dat doet een uitspraak, nadat alle partijen gehoord zijn. U kunt uw brief richten aan Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, t.a.v. Saby de Bies op email adres [email protected]

Als u zich niet kunt vinden in de uitspraak van het bestuur kunt zich uiteindelijk wenden tot de Klachtencommissie Onderwijs BES.

De commissie bestaat nu uit de volgende personen:  

1

Dhr. mr. Anthony Nicolaas (Bonaire) – [email protected]

2

Dhr. Menno van der Velden (Saba) – [email protected]

3

Dhr. Rene Reehuis (St. Eustatius) – [email protected] 

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u de website van OCW in CN raadplegen via de volgende link of contact opnemen met mw. Maritsa Silberie via [email protected]

Wij hopen uiteraard van harte dat u nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken.