Rayo di Solo

Kolegio Rayo di Solo is verantwoordelijk voor het regulier openbaar onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid naar geloof- of levensbeschouwelijke overtuiging, ras of sekse. Nu bezoeken ongeveer 370 kinderen de school, er zijn 16 groepen.

Bij het team van Kolegio Rayo di Solo staat het kind echt centraal. De medewerkers hebben hart voor de zaak, zijn harde werkers en schromen zich niet om alles op alles te zetten voor het individuele kind.

KOLEGIO RAYO DI SOLO werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal,  rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

We zitten in het proces van vernieuwing van de reken en taal methode. We beschikken over digitale hulpmiddelen die ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijs. Behalve Nederlands krijgen de leerlingen ook Papiamentu op school.

Het burgerschap onderwijs is nog in ontwikkeling. We geven verkeerslessen in groep 7, groep 8 leerlingen doen het programma Ondernemerschap. Er is een les in ontwikkeling over burgerschap door OCW. We leren de leerlingen ook respect hebben voor vlag en volkslied.

Voor alle leerlingen wordt het referentieniveau minimaal 1F voor rekenen en 1F voor taal nagestreefd. Er zijn ook leerlingen die respectievelijk 2F en 1S aankunnen. Deze wordt dan ook zeker aangeboden.  Voor een aantal leerlingen van school KOLEGIO RAYO DI SOLO is dit niveau niet op alle domeinen haalbaar. KOLEGIO RAYO DI SOLO hanteert hiervoor de  volgende procedure: de leerkracht van het betreffende kind gaat met de intern begeleider in gesprek. Samen bepalen zij het plan van aanpak voor deze leerling.

Een doorlopende leerlijn voor iedere leerling wordt georganiseerd door passende activiteiten te  organiseren en door te differentiëren binnen het methode-aanbod.

De school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat, zie hiervoor het document veiligheidsplan en het pestprotocol. Jaarlijks doen wij een veiligheidspeiling. Ook maken we gebruik van veiligheidscoördinatoren. De veiligheidscoordinatoren zijn bekend bij de leerlingen en staan op posters in alle klassen en andere ruimtes van de gebouwen.

De directeur van Kolegio Rayo di Solo is:
Mw. Jubella Balentin

Geschiedenis

Onze school is sinds 1848 opgericht als een landsschool. Op 16 mei 1939 kreeg deze landsschool de naam Prinses Beatrixschool, een openbare school. Er waren 16 leerlingen toen ingeschreven. In september 1951 werd de Prinses Beatrixschool ondergebracht in de voormalige kazerne van Bonaire. Er was ook een kleuterschool aan verbonden. In 1974 is de reguliere school verhuisd naar het nieuwe gebouw in Amboina. De school had toen 10 lokalen. De kleuterschool bleef in het oude gebouw. Per augustus 1980 kwamen er 2 nieuwe klassen bij. Er was eerst 1 kleuterklas en daarna kwamen er 2 kleuterklassen bij met meer dan 40 leerlingen. In 1998 is de kleuterschool gegroeid tot 6 klassen. In 2002 zijn de kleuterschool en de basisschool samengevoegd tot een school voor Funderend Onderwijs verdeeld in 2 cycli. De eerste cyclus bestaat uit de groepen 1 t/m 4 en de tweede cyclus uit de groepen 5 t/m 8.

Missie

De vorming die wij aan de kinderen willen geven is dat het kind een persoon wordt die op beide benen weet te staan, met een groot patriottisme en uit weet te komen voor zichzelf, zijn familie, zijn gemeenschap en land, op alle terreinen en allerlei gebieden van het leven. Verankerd op een basis van duurzaamheid, ondersteund door de pilaar van geloofwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en respect, die gekroond wordt met vertrouwen.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo optimaal mogelijk kunnen participeren in het culturele, maatschappelijk en economisch leven. Eigenschappen als assertiviteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheid kunnen dragen, dienstbaar kunnen zijn en zelfstandigheid, kunnen hiertoe bijdragen. Wij leggen het accent op de totale persoonlijke ontwikkeling, namelijk ziel, lichaam en geest, van de kinderen. Daarvoor bieden wij een breed aanbod aan inhouden en werkvormen. De kinderen leren hierin eigen keuzes te maken, omdat wij menen dat kinderen dan het beste kunnen leren. De inhouden zijn zo veel mogelijk gerelateerd aan het echte leven: wij staan voor levensecht onderwijs, leren in de context.