Strea Briante

Kolegio Strea Briante is een school dat specialisitisch onderwijs geeft aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als een leerling niet (meer) het onderwijs op de reguliere basisschool kan volgen, kan deze school de leerling laten testen en via het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) een verwijzing krijgen naar Kolegio Strea Briante.

Kolegio Strea Briante werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Kolegio Strea Briante geeft de kerndoelen vorm door onderwijs op maat te bieden aan de leerlingen.  Onze instructietaal is Papiamentu. Hiervoor gebruiken we de methode Fiesta di Idioma en Salto. Als de leerlingen aan toe zijn krijgen ze ook Nederlands, Burgerschap is als thema ingevoerd voor alle groepen van Strea Groep 8 doet mee aan het project ondernemingschap

Voor alle leerlingen wordt het referentieniveau 1F voor rekenen en 1F voor taal nagestreefd. Voor een aantal leerlingen van Kolegio Strea Briante is dit niveau niet op alle domeinen haalbaar. Op domeinen wordt dan gestreefd naar een zo hoog mogelijk vaardigheidsniveau op weg naar 1F. Kolegio Strea Briante hanteert hiervoor de volgende ambitie: we streven om minimaal groep 6 niveau te behalen met onze leerlingen. 

Alle leerlingen op Kolegio Strea Briante hebben een OP.

Dit wordt door EOZ geschreven nadat het kind getest is en bij ons geplaatst wordt.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Kolegio Strea Briante volgt de ontwikkeling van de kinderen door leerlijnen te gebruiken om doelen vast te stellen voor de leerlingen.

De school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat, zie het document veiligheidsplan (staat hierin ook hoe de veiligheid en het anti-pestbeleid gemonitord wordt door veiligheidscoördinator, surveillance en informele gesprekken met de leerlingen.

De directeur van Kolegio Strea Briante is:
Dhr. Remsley Nita

Geschiedenis

Kolegio Strea Briante is in 1971 opgericht met de naam Watapanaschool. In 1974 is Kolegio Strea Briante operationeel geworden als school. Van 1974 tot 1976 bestond de school uit twee klassen. In 1977 kwam er nog een groep bij. In 1979 werd het aantal groepen van de Watapanschool uitgebreid van 3 naar 4. In 1989 werd verder uitgebreid met een ZMLK-groep.

De school was destijds gesitueerd in Rincon – Zuid. In januari 2016 zijn we naar Playa verhuisd om precies te zijn in Antriol Pariba naast Kolegio Rayo di Solo.

Met ingang van 1 augustus 2015 is de naam Watapanaschool gewijzigd in Kolegio Strea Briante. De naamswijziging is doorgevoerd omdat wij in samenwerking met het kinderdagverblijf Arko Iris en Kolegio Rayo di Solo (voorheen Kolegio Reina Beatrix) samenwerken aan een integraal kindcentrum UNIˑVERSO. De drie instellingen zijn in 2016 allen gehuisvest op hetzelfde terrein wat een scala van mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Missie

Kolegio Strea Briante ziet ieder kind als uniek! Wij willen een school zijn die onderwijs op maat geeft in een veilige, gestructureerde leer- en leefomgeving, waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen zodat het in de hedendaagse samenleving kan functioneren.

Visie

De school begeleidt de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het team van de school ondersteunt en leidt waar nodig kinderen in de juiste richting. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en de onderwijsbehoefte die de leerling heeft en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. Bovenstaande vraagt om een leeromgeving waarin de leerlingen zich veilig kunnen voelen. In zo’n leeromgeving zijn, duidelijkheid en voorspelbaarheid, zowel in ruimte, tijd en activiteit, als in begeleidingsstijl, de meeste elementaire voorwaarden.

Het doorgeven van normen en waarden, relatie, competentie en autonomie zijn voor ons handelen kernbegrippen.

Onderwijskundige visie

We willen een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat creëren, waarin de leerlingen zoveel mogelijk leren zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces.

Dit bereiken we door planmatig werken en afstemming van het onderwijsaanbod op behoeften van de groep en van de individuele leerling met behulp van een adequaat leerlingvolgsysteem, groepsplannen en individuele handelingsplannen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk gebruik maken van externe expertise om onze leerlingen optimaal te kunnen helpen.

De school stelt zich tot doel om ook de ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen.