Over ons

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

De openbare scholen Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante vielen onder de verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Het OLB heeft in 2012 besloten de scholen te verzelfstandigen. Op 19 november 2012 is daarom in opdracht van het OLB, Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (OOB) opgericht. Stichting OOB is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs bij Kolegio Rayo di Solo en de Kolegio Strea Briante.

Stichting openbaar onderwijs Bonaire heeft haar missie als volgt samengevat: Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire biedt openbaar onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgplicht bieden we openbaar onderwijs vanuit het perspectief van het kind: talenten vergrotend en maximale kansen biedend.

De visie van Stichting openbaar onderwijs Bonaire is:  Het openbaar onderwijs biedt leerlingen ruimte om te leren en zich te ontwikkelen ter voorbereiding op deelname in de pluriforme samenleving. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs betekent werken vanuit de hierboven beschreven gemeenschappelijke visie en missie.

Stichting openbaar onderwijs Bonaire zorgt voor:

 • Onderwijs in voortdurende ontwikkeling;
 • Onderwijs dat bij de tijd is;
 • Onderwijs dat het beste uit iedere individuele leerling haalt;
 • Investeren in personeelsbeleid en goed werkgeverschap en daarbij vooral in de kwaliteit van het personeel;
 • Behoud van de eigenheid van scholen;
 • Een transparante en gerichte inzet van (financiële) middelen;
 • Kwaliteitsmonitoring en –bewaking

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is opgesteld aan de hand van het Raad van Toezicht model. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen inzake degelijk onderwijsbestuur: evenwicht tussen verticale (ouders en belanghebbenden) en horizontale verantwoording (bijvoorbeeld inspectie) en een functiescheiding bestuur en intern/extern toezicht. De stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur die het College van Bestuur vormt onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid.

Raad van toezicht

De RvT heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het beleid van de algemeen directeur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De RvT adviseert (gevraagd en ongevraagd) de algemeen directeur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor de algemeen directeur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie.

De RvT bestaat uit vijf personen. Binnen de RvT zijn alle relevante kennisvelden, deskundigheden en externe netwerken vertegenwoordigd. Elk lid van de RvT is een generalist die een specialisme meebrengt.

De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

 • Voorzitter: Dhr. J.H. (Jurrian) Burgers
 • Secretaris: Mw. S.E. (Sheloutska) Martinus-Francees
 • Penningmeester: Mw. G.S. (Genara) Timp-Silberie
 • Lid: Mw. D.M.L. (Désiré) Eliza – Manuel
 • Lid: Mw. G.J. (Charlotte) Verpaalen

U kunt de RVT bereiken op [email protected]

Algemeen Directeur

De algemeen directeur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan de RvT. De organisatie wordt geleid door een algemeen directeur, met een beperkte algemene en secretariële ondersteuning van de officemanagers van beide scholen. De directeuren van de scholen bieden advisering en ondersteuning op de beleidsterreinen. De algemeen directeur en de directeuren van de scholen zijn in het Centrale Directie Overleg gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor de leerkrachten en ondersteuners de gewenste resultaten kunnen bereiken. De algemeen directeur bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de directeuren.

Algemeen directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is:
Mevr. Saby de Bies

Strategisch beleid

De snel veranderende maatschappij vraagt voortdurend om innovatie en het hierop adequaat inspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitalisering, aandacht voor talentontwikkeling en ook voor aansluiting op vervolgopleidingen. Onze primaire taak is en blijft ervoor te zorgen dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is waardoor het kind een resultaat met een “plus” kan behalen. Door haalbare strategische doelen te stellen en hierop te focussen willen we deze tot een succes maken.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en financiën. De GMR vertegenwoordigt hierbij ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit doet de GMR door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (SOOB). Wij denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (leerlingen, ouders en personeel) voorop. De GMR heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor alle leerlingen.

De GMR werkt volgens de in het medezeggenschapsreglement beschreven regels. Daarin zijn onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de GMR en de rolverdeling beschreven. De GMR is altijd samengesteld uit een evental leden. Evenveel  personeelsleden  als ouders. Uitgangspunt is dat een lid voor een periode van 2 jaar zitting neemt in de GMR. Na een periode van 2 jaar heeft het lid de mogelijkheid om zich direct herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode. Voor het schooljaar 2018-2019 is de samenstelling als volgt:

De medezeggenschapsraad heeft onder meer de volgende taken:

 • Het deskundig en kritisch volgen en beoordelen van de beleidsstukken, die door de schooldirecteur ter instemming of ter informatie worden voorgelegd aan de GMR.
 • Het ontplooien van initiatieven, waar we dat nodig achten, om de missie van de GMR uit te dragen.
 • Bespreken van plannen die voor besluitvorming in de GGMR aan de orde komen, die betrekking hebben op schoolniveau.
 • Informatierecht

Werkwijze:

De GMR vergadert minimaal 1 keer per maand. De vergaderingen beginnen om 17.00 uur en worden geleid door de voorzitter. Tijdens de vergadering worden notulen opgemaakt. De agenda voor de vergaderingen wordt opgesteld door de secretaris. Het werk- en jaarplan zijn een leidraad voor de agenda.

De GMR bestaat uit de volgende leden

De GMR bestaat uit de volgende leden

Areina Martina

voorzitter/ouder RdS

Jeanne Goeloe

Secretaris /Lkr STB

Lubianka Engelhart

Ouder van RdS

Susiane Lourens

Lkr van RdS

Carmelita Haynes

Office manager RdS

Suyendra Presentashon

Ouder van RdS

U kunt de GMR bereiken op [email protected]

Samenwerking

Wij werken continue samen met verschillende partners op Bonaire, in Nederland en elders. Belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein:

 • Subsidieaanvraag samenwerkende scholen Taalbeleidskaders PO en VO Bonaire, deze subsidie is toegekend en de samenwerkende scholen hebben stappen ondernomen voor de realisatie.
 • Op weg naar UNI·VERSO (integraal kind centrum): samenwerking met Stichting Kuido Profeshonal pa Mucha. Gezien onze collectieve ambitie met betrekking tot het vormen van een IKC is een gezamenlijke IKC-coördinator benoemd, die belast is met de dagelijkse gang van zaken en advisering aan de leiding.
 • Werkgroep sportleerkrachten en sportleiders
 • Deelname samenwerkingsverband Bonaire, zitting in het algemeen bestuur van Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire
 • Reguliere bijeenkomsten bestuurders PO en VO
Stichting OOB is sinds 18 januari 2016 ook lid van de PO-raad. Er is periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire in het kader van de huisvesting, toegangswegen schoolgebouwen, ontwikkeling integraal kind centrum, 4-jarigen beleid, begroting, jaarrekening, en COVID handhaving. Contact- en overlegmomenten zijn er ook met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Verder werken wij de samen met de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht en andere ketenpartners.

UNI·VERSO

Naast onze missie en visie hebben wij in samenwerking met Stichting Kuido Proshonal pa Mucha (SKPpM) een collectieve ambitie geformuleerd. Kinderopvang Arko Iris (onderdeel van SKPpM), Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante werken namelijk samen aan de weg voor een integraal kindcentrum UNI·VERSO. In april 2015 zijn we gestart met het traject UNI·VERSO. De medewerkers van de drie organisaties, maar ook de stakeholders zijn in dit proces betrokken en gezamenlijk hebben we onderstaande collectieve ambitie geformuleerd:

UNI·VERSO biedt een veilige plek voor alle kinderen die het kindcentrum bezoeken. Er is sprake van een open en transparante wijze van communicatie en samenwerking tussen alle partners. Er is een intensieve samenwerking tussen Krèsh Arko Iris, Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante en dit biedt vele kansen voor onze kinderen en medewerkers die we volledig willen benutten. Deze samenwerking is uniek te noemen!

Uitgangspunt is dat wij straks de gedeelde pedagogische visie blijven dragen met alle betrokkenen, daarom blijven we voortdurend in gesprek en onderhouden de dialoog: weten we wie we zijn, wat we doen en waarom (met welk doel)? Daarbij kunnen we elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en afspraken nakomen.

Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten.

De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Behalve op de kwaliteit van het onderwijs houden zij ook toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door scholen en op hun financiën. Daarnaast rapporteert de Inspectie van het Onderwijs gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Dit team is ook belast met de taak van vertrouwensinspecteur in Caribisch Nederland.

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school ernstige problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • Psychisch en fysiek geweld
 • Discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen :

Gelet op het grote tijdsverschil tussen Caribisch Nederland en Nederland verdient het soms een voorkeur een e-mailbericht te zenden met het verzoek aan de vertrouwensinspecteur om terug te bellen: in dat geval is naam en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent voldoende.

Het e-mailadres van de vertrouwensinspecteur is: [email protected]

EOZ

Het kan voorkomen dat een leerling met speciale onderwijsbehoeften, binnen de eigen school niet geboden kan worden waar hij of zij recht op heeft. “De Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) waarbij alle schoolbesturen zijn aangesloten, heeft tot taak ervoor te zorgen dat er voor ieder kind op ons eiland passend onderwijs isIn geval de leerling een specifieke onderwijsbehoefte of specifieke zorg nodig heeft, waarvoor onze scholen niet (voldoende) geëquipeerd zijn, wordt de leerling na intensief overleg met ouders, school en andere experts, via het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire doorverwezen naar een school of instelling die wel in de benodigde onderwijsbehoefte of zorg kan voorzien.